اعضای مرکز

نام و نام خانوادگیرشته و گرایشمرتبهمسئولیتگروه/هسته پژوهشیلینک رزومه-رایانامهعکس
رضا آذینمهندسی نفت- مخازن هیدروکربوریاستادرئیس مرکزمنابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیستreza.azin [at] pgu.ac.ir
صفحه شخصی

سید عبداللطیف هاشمی فردمهندسی شیمی-پلیمردانشیاررییس دانشکده مهندسی نفت،گاز و پتروشیمیفناوری غشایی پایدار 
http://smtrg.pgu.ac.ir
salhashemifard [at] pgu.ac.ir
روح اله فاتحیمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشیارمعاون پژوهشی دانشگاهfatehi [at] pgu.ac.ir
مسعود مفرحیمهندسی شیمیاستادجذب 
www.mesopore.com
mofarahi [at] pgu.ac.ir
شهریار عصفوریمهندسی شیمیاستادنانوزیستی کاربردی 
anbrc.pgu.ac.ir 
osfouri [at] pgu.ac.ir
احمد آذریمهندسی شیمی- جداسازیدانشیاردینامیک سیالات محاسباتی کاربردیazari.ahmad [at] pgu.ac.ir
علی رنجبرمهندسی نفتاستادیارali.ranjbar [at] pgu.ac.ir
احمد جامه خورشیدمهندسی شیمیاستادیارjamekhorshid [at] pgu.ac.ir
ابوالفضل دهقان منفردمهندسی نفتاستادیارمدیر گروه مهندسی نفتdehghan [at] pgu.ac.ir
علی ایزدبخشمهندسی شیمیاستادیارهسته
مهندسی واکنشهای شیمیایی
izadbakhsh [at] pgu.ac.ir
شنبه 21 اسفند 1400