اعضای مرکز

نام و نام خانوادگیرشته و گرایشرتبهمسئولیتگروه/هسته پژوهشیلینک رزومه-رایانامهصفحه پژوهشیعکس
رضا آذینمهندسی نفت- مخازن هیدروکربوریاستادرئیس مرکزمنابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیستreza.azin [at] pgu.ac.ir
Page
RAzin
سید عبداللطیف هاشمی‌فردمهندسی شیمی-پلیمردانشیارفناوری غشایی پایدار http://smtrg.pgu.ac.irsalhashemifard [at] pgu.ac.ir
AHashemifard
روح اله فاتحی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشیارمعاون پژوهشی دانشگاهگروه پژوهش و فناوري ديناميك سيالات محاسباتي كاربردي
هسته پژوهش و فناوري گلخانه ساحلي
fatehi [at] pgu.ac.irRFatehi
مسعود مفرحی مهندسی شیمیاستادجذب
www.mesopore.com
mofarahi [at] pgu.ac.irMMofarahi
شهریار عصفوری مهندسی شیمیاستادنانوزیستی کاربردی
anbrc.pgu.ac.ir 
osfouri [at] pgu.ac.ir
ShOsfouri
احمد آذری
مهندسی شیمی- جداسازیدانشیاررییس دانشکده مهندسی نفت،گاز و پتروشیمیدینامیک سیالات محاسباتی azari.ahmad [at] pgu.ac.ir
AAzari
علی رنجبر مهندسی نفتاستادیارمدیر گروه مهندسی نفتali.ranjbar [at] pgu.ac.ir

ARanjbar
احمد جامه خورشید مهندسی شیمیاستادیارjamekhorshid [at] pgu.ac.irAJamekhorshid
ابوالفضل دهقان منفرد
مهندسی نفتاستادیارdehghan [at] pgu.ac.irADehghanmonfarad
علی ایزدبخش
مهندسی شیمیاستادیارمهندسی واکنشهای شیمیاییizadbakhsh [at] pgu.ac.irAizadbakhsh
چهارشنبه 16 شهریور 1401