تماس با ما

نشانی: بوشهر-خیابان شهید ماهینی-دانشگاه خلیج فارس-دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی-مرکز پژوهشی نفت و گاز

کد پستی : 7516913817

تلفن: 07731222600