اصول اجرایی و عملیاتی راه اندازی و بهره برداری سکوهای گازی فراساحلی

mr salehi

لینک جلسه : https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue